การบริจาค

Print
Category: Trikhunnatham Foundation
Published Date
Written by กู้ภัย 14 Hits: 12279

มูลนิธิไตรคุณธรรม(ซำเต็กไท้) ชลบุรี  ขอ เชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลงศพ ทรัพย์ และสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยต่าง ๆ สามารถบริจาคได้ทั้งเงิน สิ่งของ อาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค ฯลฯ  ได้ที่มูลไตรคุณธรรม (ซำเต็กไท้) ชลบุรี  ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.00 – 20.00 น.

โดยมูลนิธิฯ จะนำไปช่วยเหลือด้านสาธารณกุศลต่าง ๆ   เช่น

           1.  ผู้ประสบสาธารณภัย  เช่น  อุทกภัย  วาตภัย  เพลิงไหม้  ฯลฯ

           2.  งานเก็บศพผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ดังนั้น   ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินให้มูลฯ  เพื่อให้มูลนธิฯ นำไปใช้เพื่อสาธารณกุศลต่าง ๆ  ดังกล่าวข้างต้นต่อไป

          และสำหรับการบริจาคโลงศพให้กับศพไม่มีญาตินั้น   จะมีรายการดังนี้

DonateSmall

DonateMiddle

DonateBig

มูลนิธิไตรคุณธรรม(ซำเต็กไท้) ชลบุรี   ไม่มีนโยบายส่งเจ้าหน้าที่ออกไปเดินเรี่ยไรโดยลำพัง   หรือตั้งโต๊ะเรี่ยไร   ในสถานที่ชุมนุมชน หากท่านพบเห็น กรุณาแจ้งมูลนิธิฯ ได้ทันที       


ท่านสามารถบริจาคได้หลายวิธีดังนี้  

1.บริจาคโดยตรงที่ มูลนิธิไตรคุณธรรม(ซำเต็กไท้) ชลุบรี

2.แจ้งความจำนงให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิไตรคุณธรรม(ซำเต็กไท้) ชลุบรี ไปรับได้ตามสถานที่ ที่ท่านสะดวก (สำหรับการรับบริจาคนอกสถานที่ ทางมูลนิธิฯ จะร่วมกับ กรรมการมูลนิธิ   หรือ สมาคม เป็นผู้พาไปรับเงินบริจาค   เพื่อป้องกันการแอบอ้าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร 038-272201 , 038-278568

 

 

มูลนิธิ ไตรคุณธรรม(ซำเต็กไท้) ชลบุรี ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคเพื่อสาธารณกุศล ขอบุญกุศลนี้ ส่งผลให้ท่านและครอบครัว   มีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรงตลอดไป