^ Back to Top
facebook

ติดต่อทางมูลนิธิไตรคุณธรรม(ซำเต็กไท้) ชลบุรีได้ที่

 

      241/1 หมู่ 5 ตำบลบ้านสวน  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี

 

       โทร. 038 - 272201 , 038 - 278568

มูลนิธิไตรคุณธรรม(ซำเต็กไท้) ชลบุรี  ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลงศพ ทรัพย์ และสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยต่าง ๆ สามารถบริจาคได้ทั้งเงิน สิ่งของ อาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค ฯลฯ  ได้ที่มูลไตรคุณธรรม (ซำเต็กไท้) ชลบุรี  ทุกวัน ระหว่างเวลา 08.00 – 20.00 น.

โดยมูลนิธิฯ จะนำไปช่วยเหลือด้านสาธารณกุศลต่าง ๆ   เช่น

 

           1.  ผู้ประสบสาธารณภัย  เช่น  อุทกภัย  วาตภัย  เพลิงไหม้  ฯลฯ

           2.  งานเก็บศพผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

 

ดังนั้น   ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินให้มูลฯ  เพื่อให้มูลนธิฯ นำไปใช้เพื่อสาธารณกุศลต่าง ๆ  ดังกล่าวข้างต้นต่อไป

          และสำหรับการบริจาคโลงศพให้กับศพไม่มีญาตินั้น   จะมีรายการดังนี้

 

          DonateSmall  DonateMiddle

 

 

DonateBig

        

           มูลนิธิไตรคุณธรรม(ซำเต็กไท้) ชลบุรี   ไม่มีนโยบายส่งเจ้าหน้าที่ออกไปเดินเรี่ยไรโดยลำพัง   หรือตั้งโต๊ะเรี่ยไร   ในสถานที่ชุมนุมชน หากท่านพบเห็น กรุณาแจ้งมูลนิธิฯ ได้ทันที       


ท่านสามารถบริจาคได้หลายวิธีดังนี้  

1.บริจาคโดยตรงที่ มูลนิธิไตรคุณธรรม(ซำเต็กไท้) ชลุบรี

2.แจ้งความจำนงให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิไตรคุณธรรม(ซำเต็กไท้) ชลุบรี ไปรับได้ตามสถานที่ ที่ท่านสะดวก (สำหรับการรับบริจาคนอกสถานที่ ทางมูลนิธิฯ จะร่วมกับ กรรมการมูลนิธิ   หรือ สมาคม เป็นผู้พาไปรับเงินบริจาค   เพื่อป้องกันการแอบอ้าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร 038-272201 , 038-278568

 

 

มูลนิธิไตรคุณธรรม(ซำเต็กไท้) ชลบุรี ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคเพื่อสาธารณกุศล ขอบุญกุศลนี้ ส่งผลให้ท่านและครอบครัว   มีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรงตลอดไป

     ในปีพุทธศักราช 2479 มีชาวจีน 4 ท่าน นำโดย นายเป่งลิ้ม แซ่ตั้ง นายนำโช้ง แซ่ลี้ นายโหงว แซ่เฮี้ย นายเชี่ยงชุน (ไม่ทราบนามสกุล) ได้รู้ถึงกิตติศัพท์ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าที่เขาเขียวบ้านหัวโกรก ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของผู้คนในบริเวณนั้น ทั้งสี่จึงได้ไปนำกระถางธูป (เฮียฮ้วย) จากเขาเขียวบ้านหัวโกรก ต. หนองรี อ. เมือง จ.ชลบุรี ซึ่งเขาบ้านสวนนั้นเป็นที่ประทับของเจ้าทั้งสามคือ "ซำซัวก๊กอ้วง"
     ระยะแรกเมื่อได้อัญเชิญมาถึงชลบุรีแล้วยังไม่มีสถานที่ถาวรเหมาะสม บริเวณที่เป็นศาลเจ้าปัจจุบันนี้สมัยนั้นยังเป็นสวนผักของชาวบ้านอยู่ ทั้งสี่จึงตกลงกันให้อัญเชิญเข้าไปไว้ที่บ้านนายโหงว แซ่เฮี้ย ในช่วงนั้นมีชาวบ้านทั้งชาวไทยชาวจีนเลื่อมใส มีการเชิญเจ้าเข้าประทับทรงตลอดระยะเวลาหลายปี ช่วงนี้มีการย้ายสถานที่ถึงสองครั้งก่อนจะอัญเชิญมาสถิตย์ที่มูลนิธิไตร คุณธรรม(ซำเต็กไท้) ปัจจุบัน
     พ. ศ. 2482 สร้างศาลเจ้าซำเต็กไท้ ในระยะแรกนั้นชาวบ้านทั่วไปเรียกกันว่า "เล่าซำง้วง" ศาลเจ้ายุคแรก มีลักษณะเป็นเพิงหลังคามุงจาก สร้างขึ้นช่วงปี พ.ศ. 2482 จากความศรัทธาของชาวบ้านประกอบกับความสามารถของคณะกรรมการบริหารในช่วงนั้น ในปี พ.ศ. 2484 จึงสร้างศาลเจ้าเป็นเรือนไม้หลังคามุงสังกะสี
     พ. ศ. 2486 สร้างศาลเจ้าขึ้นอีกหลังหนึ่งอยู่ด้านหลัง มีการประดิษฐานเซียนซือโดยอัญเชิญโป๊ยเซียนโจวซือเทพทั้ง 8 และเพิ่มเติมชื่อนำหน้าเป็น "ซำเต๊กไท้-อ้วงเม่งเก็ง"

     

     พ. ศ. 2488 ความเจริญก้าวหน้าและชื่อเสียงของศาลเจ้าซำเต๊กไท้-อ้วงเม่งเก็ง มีขึ้นตามลำดับ ระยะนั้นมี นายก๊กอัว แซ่เกียว นายเจียกกัง แซ่เงี้ยบ นายชั่งโบ่ว แซ่ตั้ง เป็นหัวแรงทำงานได้รื้ออาคารไม้ที่สร้างในปี พ.ศ.2486 ลงสร้างเป็นตึกคอนกรีตเสริมเหล็กสวยงามโดดเด่นมาก
     พ. ศ. 2506 ได้สร้างเพิ่มเติมช่วงหน้าล่าซำง้วงเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการนำของ นายม่งพวง แซ่ตั้ง เป็นประธาน นายเซียป้อ แซ่ปึง เป็นรองประธาน นายเปํงเว้ง แซ่โคว้ เหรัญญิก ประกอบด้วยคณะกรรมการ คือนายก๊กอัว แซ่เตียว นายเอี่ยะซิว แซ่เจี่ย นายโซยเฮี้ยง แซ่เล้า คณะกรรมการชุดนี้สร้างศาลอ้วงเม่งเก็ง และด้านหน้าสร้างโรงงิ้วเป็นอาคารไม้หลังคามุงสังกะสี
     พ.ศ. 2528 คณะกรรมการบริหารศาลเจ้าชุดปัจจุบันได้รับคำบัญชาจากองค์โป๊ยเซียนโจ้วซือ ได้บัญชาให้คณะกรรมการก่อสร้างขยายตกแต่งบริเวณใหม่ โดยมีคหบดีใจบุญชื่อ คุณศิรศักดิ์-คุณพยอม สวัสดิบุศย์ คหบดีใจบุญผู้ใจบุญบริจาคที่ดิน2 ไร่ ซึ่งแต่เดิมเนื้อที่ของศาลเจ้าเดิมทั้งหมดก็เป็นของคุณศิรศักดิ์-คุณพยอม รวมเนื้อที่ทั้งหมด เป็น 3 ไร่เศษ การก่อสร้างตกแต่งเพิ่มเติมครั้งนี้ได้สร้างโรงงิ้วใหม่เป็นคอนกรีตเสริม เหล็กสวยงามมาตราฐาน
     การดำเนินการก่อสร้าง ทางคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าได้ประชุมร่วมกันมีมติตกลงให้เชิญ อจ. คิมน้ำ แซ่จิว หลวงปู่พญามังกรขาว เป็นประธาน อจ. บู๊ หรือ อจ. วิจิตร จิตติเรืองเกียรติ หลวงปู่พญามังกรดำ คณะที่ปรึกษา

     ศาลเจ้าที่ตกแต่งเสร็จแล้วจะทำการฉลอง โดยมีนายประกิต อุตตะโมต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กับนายสืบ รอดประเสริฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมป็นประธานพิธีเปิดป้ายในวันที่ 14 มกราคม 2530 เวลา 9.39 น. งานฉลองเริ่มวันที่ 10-18 มกราคม 2530
     มูลนิธิไตรคุณธรรม (ซำเต็กไท้) ชลบุรี ประวัติความเป็นมาคงจะทราบกันแล้วพอสังเขป กิจกรรมเด่นของมูลนิธ คงเป็นที่ยอมรับกันว่า หน่วยกู้ภัยไตรคุณธรรม นั้นที่ทางมูลนิธิก่อตั้งขึ้นมา สมัยที่ท่านนายกเซี้ยงกิ้ม แซ่เงี้ยบ ที่ได้ล่วงลับไปแล้วมีบทบาทอย่างสูงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เพราะได้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากเหตุต่าง ๆ เช่น ภัยธรรมชาติ, ภัยจากอุบัติอุบัติเหตุต่างๆ, อัคคีภัย, วาตภัย, และจากเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรี
     การก่อตั้งจะดำเนินการโดยลำพังคนเดียวไม่ได้ ได้รับความร่วมมือจากผู้มีจิตการกุศลซึ่งได้บริจาค รถจำนวนถึง 8 คันในขณะนี้ ส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงนั้น ได้จากผู้มีจิตรศรัทธาที่ได้บริจาคทุกเดือน จึงไม่น่าแปลกใจเลยในส่วนนี้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ใช้สำหรับหน่วยกู้ภัยนั้นเดือนละเป็นแสนบาท
     นอกจากท่านอดีตนายกเซี้ยงกิ้ม แล้ว คุณศุภชัย มนโกศล ได้ทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจและกำลังทรัพย์สนับสนุนกิจการของหน่วยกู้ภัย จนทางมูลนิธิได้แต่งตั้งให้รับผิดชอบหน่วยกู้ภัยโดยตรง เมื่อมีหน่วยกู้ภัยแล้ว สิ่งที่ตามมาจะหาที่ฝังศพไว้ที่ไหน อันนี้โดยความศักดิ์สิทธิ์ขององค์ท่านโป๊ยเซียนโจวซือ เป็นที่เคารพสักการะได้ดลบรรดาลให้ ผู้มีจิตรศรัทธาท่านหนึ่ง ได้บริจาคที่ดินแปลงหนึ่งให้กับมูลนิธิเป็นสุสานฝังศพไร้ญาติและจากประชาชน ที่ยากจนประสบภัยต่าง ๆ นำมาฝังไว้โดยทางมูลนิธิไม่คิดมูลค่า
     ปัจจุบัน แผนกนิติเวชวิทยา กรมตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ อนุญาตเห็นชอบให้ใช้สุสานของมูลนิธิฝังศพไร้ญาติในภูมิภาคตะวันออก 9 จังหวัด สัปดาห์หนึ่ง ๆ หน่วยกู้ภัยจะไปรับศพจาก โรงพยาบาลตำรวจ มาฝังที่สุสานของมูลนิธิ

แผนที่ มูลนิธิไตรคุณธรรม(ซำเต็กไท้) ชลบุรี

 

 


ดู มูลนิธิไตรคุณธรรม(ซำเต็กไท้) ชลบุรี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

rescue

gy

มูลนิธิไตรคุณธรรม (ซำเต็กไท้) ชลบุรี

เลขที่ 240/1 หมู่ 5 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

โทร. 038-272201 , 038-278568, 038-278569

ความถี่วิทยุสื่อสาร 166.285 MHz.

ติดต่อผู้ดูแลเว็บ กู้ภัย 20 Line ID : HS5ZSG

เว็บไซด์ขับเคลื่อนด้วย CMS Joomla